Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Struktura

Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

 

Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.

 
Funkcję Dyrektora można pełnić nie więcej niż przez dwie kadencje.
 
Dyrektora powołuje minister po przeprowadzeniu konkursu.
 
Komisję konkursową powołuje minister, w szczególności spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska filmowe, w tym twórców i producentów filmowych oraz związki zawodowe działające w kinematografii.

 

Do zadań Dyrektora należy realizacja ustawowych zadań Instytutu, a w szczególności:

 • opracowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytutu, a także występowanie do ministra z wnioskami w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań Instytutu;

 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;

 • dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji twórczości filmowej oraz upowszechniania kultury filmowej, po zasięgnięciu opinii ekspertów wskazanych przez ministra spośród przedstawicieli środowisk filmowych;

 • sprawowanie zarządu majątkiem Instytutu;

 • prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu.

Rada składa się z jedenastu członków powoływanych na okres 3 lat przez ministra.

 

W skład Rady minister powołuje:

 • trzech członków zgłoszonych przez twórców filmowych;

 • jednego członka zgłoszonego przez producentów filmowych;

 • jednego członka zgłoszonego przez związki zawodowe działające w sferze kinematografii;

 • pięciu członków zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1-5;

 • jednego członka reprezentującego ministra.

Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej sześciu członków. Rada może w czasie kadencji dokonać, w tym samym trybie, zmiany jej przewodniczącego.

 

Nie można pełnić funkcji członka Rady przez więcej niż dwie, kolejno po sobie następujące kadencje.

 

Za pełnienie funkcji członka Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

 

Do zadań Rady należy:

 • wytyczanie kierunków działania Instytutu;
 • opiniowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytutu;
 • opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;
 • opiniowanie zmian statutu.

Rada może przedstawiać ministrowi, innym organom administracji publicznej i Dyrektorowi stanowiska, opinie lub wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu i kinematografii.

 

Więcej informacji w dziale Informacje prawne.

Redaktor: Piotr Szymański
Wytworzony: 2010-03-10 08:54:28
Ostatnia zmiana: 2018-04-23 06:06:35
Liczba wyświetleń: 2860
Pokaż rejestr zmian strony
2010-04-09 12:49:44 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-04-06 15:49:51 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści