Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Archiwum

Ogłoszenie o przetargu

Warszawa, 17 września 2018 r.


Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., Polski Instytut Sztuki Filmowej zawiadamia o przetargu, którego przedmiotem będzie sprzedaż samochodu osobowego, uznanego za zbędny dla Instytutu.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

 Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

24 września 2018 r., g. 12:00

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

Przedmiot przetargu można będzie obejrzeć w dniach od 17 do 21 września 2018 r., w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Andrzejem Jabłońskim, tel. 695 363 341.

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego

Samochód osobowy typ Volkswagen CC WI 4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, sztuk 1

Dane techniczne:

Rok produkcji: 2012

Przebieg: 229944 km

Rodzaj nadwozia: Sedan 4-drzwiowy

Silnik: benzynowy

Pojemność: 1984 ccm

Moc silnika: 155kW (211KM)

Skrzynia biegów: manualna

Kolor: czarny metalik

Dop. masa całk.: 1980 kg

Napęd: przedni

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia;

Wadium w kwocie 4.550 zł należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej numer 97 1130 1017 0020 1234 1320 0005, w terminie do 21 września 2018 r.

 

6. Cena wywoławcza

45.500 zł

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oświadczenie oferenta, że zna i akceptuje warunki przetargu, określone w niniejszym ogłoszeniu.

(Wzór oferty w załączeniu)

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Oferta winna zostać złożona w terminie do 24 września 2018 r., g. 11:00, w lokalu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa.

UWAGA: Decydujący jest moment faktycznego wpływu oferty do Instytutu, a nie data nadania jej na poczcie.

Okres, w którym oferta jest wiążąca to jeden miesiąc.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19 Rozporządzenia

 

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprzejmie informuje o treści niektórych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r.:

 • § 16

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 • § 17

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

 • § 19

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1 października 2018 r., g. 13:00.

 

Do pobrania:

Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie nabycia licencji na program Microsoft Project Online Professional

Wybór najkorzystniejszej oferty w sprawie organizacji Gali wręczania nagród PISF

Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji Gali wręczania nagród PISF

Ogłoszenie z 8 sierpnia 2018 r. Termin przedłużony do 27 sierpnia 2018 r., godzina 16:00.

 

Do pobrania:


W związku z zapytaniem jednego z wykonawców, zamieszczamy zdjęcie statuetki - nagrody PISF

Ogłoszenie o drugim przetargu

Warszawa, 21 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., Polski Instytut Sztuki Filmowej zawiadamia o przetargu, którego przedmiotem będzie sprzedaż samochodu osobowego, uznanego za zbędny dla Instytutu.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki

 

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

 

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

4 września 2018 r., g. 12:00

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

 

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

Przedmiot przetargu można będzie obejrzeć w dniach od 21 sierpnia do 3 września 2018 r., w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Andrzejem Jabłońskim, tel. 695 363 341.

 

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego

 

Samochód osobowy typ Volkswagen CC WI 4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, sztuk 1

Dane techniczne:

Rok produkcji:        2012

Przebieg:                 229944 km

Rodzaj nadwozia:  Sedan 4-drzwiowy

Silnik:                       benzynowy

Pojemność:             1984 ccm

Moc silnika:            155kW (211KM)

Skrzynia biegów:   manualna

Kolor:                       czarny metalik

Dop. masa całk.:   1980 kg

Napęd:                     przedni

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia;

 

Wadium w kwocie 4.550 zł należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej numer 97 1130 1017 0020 1234 1320 0005, w terminie do 3 września 2018 r.

 

6. Cena wywoławcza

 

45.500 zł

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c)  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oświadczenie oferenta, że zna i akceptuje warunki przetargu, określone w niniejszym ogłoszeniu.

(Wzór oferty w załączeniu)

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

 

Oferta winna zostać złożona w terminie do 4 września 2018 r., g. 11:00, w lokalu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa.

UWAGA: Decydujący jest moment faktycznego wpływu oferty do Instytutu, a nie data nadania jej na poczcie.

Okres, w którym oferta jest wiążąca to jeden miesiąc.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19 Rozporządzenia

 

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprzejmie informuje o treści niektórych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r.:

 • § 16

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 • § 17

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

 • § 19

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

11 września 2018 r., g. 13:00.

 

Do pobrania:

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. („Rozporządzenie”) Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej informuje, że następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego Instytutu uznał za zbędne:

 1. Samochód osobowy Volkswagen Passat CC, numer rejestracyjny: WI4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, wartość rynkowa 45.500 zł
 2. Samochód osobowy Volkswagen Passat CC, numer rejestracyjny: WI8974S, VIN: WVWZZZ3CZDE527301, wartość rynkowa 45.500 zł

Jednocześnie Dyrektor informuje, że w najbliższym czasie samochody zostaną sprzedane przez Instytut w drodze przetargu, w trybie § 10-24 Rozporządzenia.

Ogłoszenie o przetargu

Warszawa, 6 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., Polski Instytut Sztuki Filmowej zawiadamia o przetargu, którego przedmiotem będzie sprzedaż dwóch samochodów osobowych, uznanych za zbędny dla Instytutu.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

20 sierpnia 2018 r., g. 12:00

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa

Przedmioty przetargu można będzie obejrzeć w dniach od 8 do 17 sierpnia, w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Andrzejem Jabłońskim, tel. 695 363 341.

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego

Samochód osobowy typ Volkswagen Passat CC, numer rej. WI 4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, sztuk 1

Dane techniczne:

Przebieg:                 229944 km

Czas eksploatacji   71 mies.

Kolor:                       czarny metalik

Dop. masa całk.:   1980 kg

Rodzaj nadwozia:  Sedan 4-drzwiowy

Silnik:                       benzynowy

Pojemność:             1984 ccm

Moc silnika:            155kW (211KM)

Skrzynia biegów:   manualna

Napęd:                     przedni

Rok produkcji:           2012

 

Samochód osobowy typ Volkswagen Passat CC, numer rej. WI 8974S, VIN: WVWZZZ3CZDE527301, sztuk 1

Dane techniczne:

Przebieg:                 165100 km

Czas eksploatacji   71 mies.

Kolor:                       czarny metalik

Dop. masa całk.:   1990 kg

Rodzaj nadwozia:  Sedan 4-drzwiowy

Silnik:                       benzynowy

Pojemność:             1984 ccm

Moc silnika:            155kW (211KM)

Skrzynia biegów:   automatyczna

Napęd:                     przedni

Rok produkcji:           2012

 

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia;

Wadium w kwocie 4.550 zł – za każdy z samochodów – należy wnieść w gotówce, przelewem na rachunek bankowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej numer 97 1130 1017 0020 1234 1320 0005, w terminie do 17 sierpnia 2018 r.

 

6. Cena wywoławcza

45.500 zł – za każdy z samochodów

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oświadczenie oferenta, że zna i akceptuje warunki przetargu, określone w niniejszym ogłoszeniu.

(Wzór oferty w załączeniu)

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Oferta winna zostać złożona w terminie do 20 sierpnia 2018 r., g. 11:00, w lokalu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa.

Okres, w którym oferta jest wiążąca to jeden miesiąc.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19 Rozporządzenia

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprzejmie informuje o treści niektórych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r.:

 • § 16

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 • § 17

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

 • § 19

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

27 sierpnia 2018 r., g. 12:00.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe w sprawie nabycia licencji na program Microsoft Project Online Professional

Ogłoszenie z 3 sierpnia 2018 r. Termin składania ofert 10 sierpnia 2018 r., godzina 10.00.

 

Do pobrania:

Drugi przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., Polski Instytut Sztuki Filmowej zawiadamia o przetargu, którego przedmiotem będzie sprzedaż samochodu osobowego, uznanego za zbędny dla Instytutu.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Polski Instytut Sztuki Filmowej 

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa 

26 lipca 2018 r., g. 12:00

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa 

20 lipca 2018 r., g. 12:00

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: 

Samochód osobowy typ Volkswagen CC WI 4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, sztuk 1

 

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w kwocie 3.950 zł należy wnieść w gotówce, przelewem na rachunek bankowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej numer 54 1130 1017 0020 1234 1320 0003, w terminie do 25 lipca 2018 r.

 

6. Cena wywoławcza:

39.500 zł

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oświadczenie oferenta, że zna i akceptuje warunki przetargu, określone w niniejszym ogłoszeniu. 

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Oferta winna zostać złożona w terminie do 26 lipca 2018 r., g. 11:00, w lokalu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa. 

Okres, w którym oferta jest wiążąca to jeden miesiąc. 

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19 Rozporządzenia

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprzejmie informuje o treści niektórych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r.:

 

§ 16

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 17

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 19

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

31 lipca 2018 r., g. 13:00.

 

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., Polski Instytut Sztuki Filmowej zawiadamia o przetargu, którego przedmiotem będzie sprzedaż samochodu osobowego, uznanego za zbędny dla Instytutu.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Polski Instytut Sztuki Filmowej 

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa 

9 lipca 2018 r., g. 12:00

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Lokal Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa 

25 czerwca 2018 r., g. 12:00

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: 

Samochód osobowy typ Volkswagen CC WI 4447S, VIN: WVWZZZ3CZDE529866, sztuk 1

 

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w kwocie 4.550 zł należy wnieść w gotówce, przelewem na rachunek bankowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej numer 97 1130 1017 0020 1234 1320 0005, w terminie do 6 lipca 2018 r.

 

6. Cena wywoławcza:

45.500 zł

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oświadczenie oferenta, że zna i akceptuje warunki przetargu, określone w niniejszym ogłoszeniu. 

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Oferta winna zostać złożona w terminie do 9 lipca 2018 r., g. 11:00, w lokalu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa. 

Okres, w którym oferta jest wiążąca to jeden miesiąc. 

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19 Rozporządzenia

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprzejmie informuje o treści niektórych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r.:

 

§ 16

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 17

1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 19

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

16 lipca 2018 r., g. 12:00.

Rozstrzygniecie przetargu na obsługę prawną projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Rozstrzygniecie przetargu na monitorowanie i zarządzanie projektami digitalizacji „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Rozstrzygniecie przetargu na rozliczanie projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Obsługa prawna projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Ogłoszenie z 22 marca 2018 r. Termin składania ofert został przedłużony do 12 kwietnia 2018 r., g. 09:00.

 

Dokumenty do pobrania:

Rozliczanie projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Ogłoszenie z 22 marca 2018 r., rozstrzygnięcie 5 kwietnia 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Monitorowanie i zarządzanie projektami digitalizacji „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych"

Ogłoszenie z 22 marca 2018 r., rozstrzygnięcie 5 kwietnia 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na dostawę bonów towarowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dostawa bonów towarowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na dostawę i wdrożenie urządzeń wewnętrznej sieci teleinformatycznej oraz centralnego zespołu podtrzymania zasilania serwerowni dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dostawa i wdrożenie urządzeń wewnętrznej sieci teleinformatycznej oraz centralnego zespołu podtrzymania zasilania serwerowni dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie

Rozstrzygniecie przetargu na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie

Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na świadczenie usług ochrony w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w budynku PISF przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

Świadczenie usług ochrony w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w budynku PISF przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu dla PISF

Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu dla PISF

Rozstrzygnięcie przetargu na usługę druku i oprawy materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

Druk i oprawa materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu dla PISF

Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu dla PISF

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na dostawę paliw płynnych - benzyny bezołowiowej 98 oraz oleju napędowego do PISF

Dostawa paliw płynnych - benzyny bezołowiowej 98 oraz oleju napędowego do PISF

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na zakup bonów towarowych z przeznaczeniem dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Rozstrzygniecie przetargu na usługę ochrony mienia i osób w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Zakup bonów towarowych z przeznaczeniem dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na montaż sufitu podwieszanego na korytarzu I piętra wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PISF

Usługa ochrony mienia i osób w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Montaż sufitu podwieszanego na korytarzu I piętra wraz z robotami towarzyszącymi w budynku PISF

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na ogrzewanie gzymsów, rynien i rur spustowych w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Ogrzewanie gzymsów, rynien i rur spustowych w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na druk i oprawę materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

Druk i oprawa materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na przewozy lotnicze krajowe i zagraniczne na rzecz PISF

Rezerwacja, zakup i dostarczenie biletów na przewozy lotnicze krajowe i zagraniczne na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygniecie przetargu na remont pomieszczeń biurowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Remont pomieszczeń biurowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na remont sali konferencyjnej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Rozstrzygnięcie przetargu na instalację klimatyzacji chłodzącej w pomieszczeniach biurowych na poddaszu budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Remont sali konferencyjnej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

Instalacja klimatyzacji chłodzącej w pomieszczeniach biurowych na poddaszu budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę, instalację i uruchomienie zestawu macierzy dyskowej wraz z osprzętem i dedykowanym oprogramowaniem dla PISF

Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu macierzy dyskowej wraz z osprzętem i dedykowanym oprogramowaniem dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na druk i oprawę materiałów informacyjnych dla PISF wraz z dostawą

Przetarg na druk i oprawę materiałów informacyjnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wraz z dostawą

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na rezerwację, zakup i dostarczanie biletów na przewozy lotnicze krajowe i zagraniczne na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów na przewozy lotnicze krajowe i zagraniczne na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na remont rozdzielni elektrycznej w budynku PISF

Rozstrzygnięcie przetargu na osuszanie z izolacją poziomą i pionową w piwnicy budynku PISF

Rozstrzygnięcie przetargu na remont pomieszczeń tj. malowanie I i II piętra wraz z wymianą posadzki drewnianej na I piętrze w budynku PISF

Osuszanie z izolacją poziomą i pionową w piwnicy budynku PISF

Dokumenty do pobrania:

Remont rozdzielni elektrycznej w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Remont pomieszczeń tj. malowanie I i II piętra wraz z wymianą posadzki drewnianej na I piętrze w budynku PISF

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę paliw płynnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dostawa paliw płynnych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i uruchomienie serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz zasilacza awaryjnego UPS dla PISF

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz zasilacza awaryjnego UPS dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na druk materiałów informacyjnych dla PISF

Druk materiałów informacyjnych dla PISF

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż biletów na międzynarodowe i krajowe nieregularne przewozy lotnicze na potrzeby PISF

Sprzedaż biletów na międzynarodowe i krajowe nieregularne przewozy lotnicze na potrzeby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Roztrzygnięcie przetargu na ochronę mienia i osób w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Ochrona mienia i osób w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie

Dokumenty do pobrania:

Roztrzygnięcie przetargu na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Dokumenty do pobrania:

Uzupełnienie:

Roztrzygnięcie przetargu na druk materiałów informacyjnych dla PISF

Przetarg na druk materiałów informacyjnych dla PISF

Dokumenty do pobrania:

Uzupełnienie:

Redaktor: Marcin Kulakowski
Wytworzony: 2010-03-10 13:21:45
Ostatnia zmiana: 2018-04-24 06:14:01
Liczba wyświetleń: 374
Pokaż rejestr zmian strony
2018-06-18 14:48:52 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-28 10:14:20 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-28 10:14:11 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-28 10:14:05 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-11-17 12:27:19 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-11-02 13:24:23 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-01-30 15:25:46 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-01-12 12:07:08 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2017-01-12 12:07:02 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-12-30 12:26:54 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2016-01-25 14:42:40 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2016-01-25 14:42:20 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2015-02-25 11:17:35 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-04-23 14:21:22 - Admin - Modyfikacja treści
2014-03-25 09:35:27 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2014-03-25 09:35:08 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2014-02-25 09:55:20 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2014-02-25 09:55:04 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2014-01-28 10:25:11 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-01-28 10:24:28 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2014-01-17 12:12:20 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2014-01-17 12:12:13 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-10-30 08:44:22 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-10-30 08:44:00 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-10-30 08:43:47 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-10-14 11:51:29 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-10-07 10:37:32 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-09-27 12:11:22 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-09-19 09:27:34 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-09-19 09:27:09 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-07-16 10:58:20 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-07-03 14:50:54 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-06-28 14:37:44 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-04-05 12:34:00 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-04-05 12:32:19 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-04-05 12:31:54 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2013-03-19 09:32:17 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-02-25 12:03:10 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2013-02-07 10:08:17 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-10-23 10:14:53 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-26 15:28:54 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-26 15:28:46 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-26 15:28:39 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-19 14:46:00 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-09-19 11:04:34 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-27 12:36:57 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-16 10:33:03 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-02 09:22:08 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-08-02 09:22:02 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-06-06 15:14:46 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-05-23 12:13:35 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-27 10:11:46 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-03-07 11:12:54 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-02-08 09:53:04 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-02-08 09:52:58 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-02-08 09:52:52 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-02-08 09:52:45 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-02-08 09:52:22 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2012-02-08 09:52:14 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-06-21 10:17:13 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2011-06-14 14:50:50 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-05-30 12:44:24 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-04-27 11:05:41 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-04-11 10:18:29 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-04-11 10:18:03 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-03-30 13:15:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-03-29 14:24:51 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-03-09 13:59:55 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-02-16 11:45:05 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-01-31 14:00:17 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-01-31 14:00:03 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2011-01-31 13:59:39 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-11-02 11:18:40 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2010-11-02 11:18:09 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści