Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Zamówienia inne

Oferta na wykonanie audytu finansowegoPolski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu finansowego. Oferty można składać do dnia 25 stycznia 2018 roku na adres audyt@pisf.pl z dopiskiem w tytule „Audyt finansowy".

 

W odpowiedzi na pytania zainteresowanych podmiotów Polski Instytut Sztuki Filmowej informuje, że oczekuje wykonania audytu finansowego w terminie miesiąca od podpisania umowy z wykonawcą.

 

Audyt finansowy

 

Uwagi ogólne

 

Konieczne jest przeprowadzenie badania gospodarki finansowej Instytutu za lata 2015-2017, w szczególności w zakresie realizacji rocznych planów finansowych, programów operacyjnych, a także uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów.

 

Audyt powinien wykonać podmiot mający odpowiednie doświadczenie w zakresie audytów, a także dysponujący wykwalifikowanym personelem. W skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jedna osoba, mająca kwalifikacje biegłego rewidenta.

 

Zakres audytu finansowego


Audyt finansowy powinien zostać przeprowadzony na następujących polach:

 

 

  1. Badanie rocznych planów finansowych Instytutu, tworzonych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii - w zakresie ich przygotowania, treści i wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych odstępstw od planu w trakcie jego wykonywania;
  2. Badanie wykonania rocznych programów operacyjnych Instytutu - pod kątem finansowym, w zakresie zgodności z programami operacyjnymi wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii, kwot przyznanych na poszczególne przedsięwzięcia oraz prawidłowości i terminowości zwrotu środków udostępnionych jako dotacje i pożyczki;
  3. Badanie osiągniętych przez Instytut przychodów w rozbiciu na kategorie wymienione w art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, a w obrębie tych kategorii - na źródła, z których pochodzą środki (poszczególne dotacje podmiotowe i celowe, konkretne filmy dające przychody (z wyodrębnieniem filmów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r., w podziale na odpowiednie państwowe instytucje filmowe), konkretne darowizny, spadki i zapisy, konkretne składniki majątku Instytutu dające przychody, środki z Funduszu Promocji Kultury, kategorie podmiotów wymienionych w art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz konkretne podmioty w ramach tych kategorii, przychody ze zbycia akcji konkretnych spółek powstałych w wyniku komercjalizacji państwowych instytucji filmowych);
  4. Zidentyfikowanie i ustalenie kwot poszczególnych pożyczek, które zostały przez Instytut umorzone oraz poszczególnych dotacji, które nie zostały zwrócone z uwagi na brak zysku;
  5. Zidentyfikowanie i ustalenie kwot poszczególnych pożyczek, które zostały uznane za spłacone w formie innej niż pieniężna. Ustalenie kwot przychodów osiągniętych przez Instytut z przedmiotów majątkowych otrzymanych w związku ze spłatą pożyczek, w szczególności przychodów z praw autorskich do filmów;
  6. Badanie zgodności założeń frekwencyjnych wnioskodawców w porównaniu z rzeczywistą frekwencją;
  7. Badanie kosztów operacyjnych poniesionych przez Instytut, w rozbiciu na poszczególne kategorie;
  8. Identyfikacja porozumień długoterminowych zawieranych przez Instytut oraz analiza kwot wypłaconych na podstawie takich porozumień - w szczególności porozumień ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Fundacją Polskie Centrum Audiowizualne, Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych;
  9. Badanie wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Instytut, w rozbiciu na poszczególne inwestycje;
  10. Badanie stanu funduszy Instytutu: statutowego, rezerwowego i innych, z wyszczególnieniem ich zwiększeń i zmniejszeń;

 


Redaktor: Marcin Kulakowski
Wytworzony: 2018-01-11 11:53:35
Ostatnia zmiana: 2018-06-29 10:51:51
Liczba wyświetleń: 12427
Pokaż rejestr zmian strony
2018-04-16 08:55:48 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-09 09:50:29 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-15 18:20:01 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-03-15 17:18:15 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-09 12:18:10 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 20:08:02 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 16:45:04 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 15:47:27 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-02-09 14:33:41 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 15:32:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 14:28:37 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-01 15:30:49 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-26 11:16:07 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-20 16:25:31 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:20:57 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:47 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:06 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 11:53:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści