Logo BIP
PISF
Szukaj
A   A   A
drukuj
poleć znajomemu

Zamówienia inne

Oferta na wykonanie audytu prawnegoPolski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu prawnego. Oferty można składać na adres audyt@pisf.pl z dopiskiem w tytule „Audyt prawny". Termin składania ofert został wydłużony do 14 lutego 2018 r.

 

Audyt prawny

 

Uwagi ogólne

 

Konieczne jest przeprowadzenie badania działalności Instytutu za lata 2015-2017 pod kątem jej zgodności z prawem, w szczególności w zakresie programów operacyjnych Instytutu, umów których stroną jest Instytut, wykonywania kompetencji prawnych Instytutu i procedur funkcjonujących w Instytucie.

 

Audyt pwonien wykonać podmiot mający odpowiednie doświadczenie w zakresie audytów, a także dysponujący wykwalifikowanym personelem, mającym wykształcenie wyższe prawnicze. W skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jedna osoba, będąca radcą prawnym lub adwokatem.

 

Zakres audytu prawnego

 

Audyt prawny powinien zostać przeprowadzony na następujących polach:

 

 1. Identyfikacja i analiza procedur związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i weryfikacją wykonania rocznych planów finansowych Instytutu oraz programów operacyjnych PISF;
 2. Zgodność programów operacyjnych PISF za lata 2015-2017 z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii i z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii;
 3. Badanie wykonania umów dotyczących dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii, w szczególności pod kątem terminowości i zgodności przeprowadzonych przedsięwzięć z umową;
 4. Badanie zgodności aktualnych umów dotyczących dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii z programami operacyjnymi;
 5. Identyfikacja i opisanie przypadków, w których Dyrektor Instytutu podejmował decyzje o dofinansowaniu, odbiegające od opinii ekspertów;
 6. Identyfikacja przypadków, w których beneficjenci nie wywiązali się z obowiązku zlecenia w trakcie produkcji filmu dwukrotnego audytu;
 7. Badanie umów międzynarodowych, dotyczących Instytutu, pod kątem ich wykonywania oraz zgodności z prawem;
 8. Badanie umów ramowych z podmiotami zewnętrznymi, pod kątem ich przedmiotu, sposobu obliczania wynagrodzenia i jego wysokości, warunków wypłaty wynagrodzenia, czasu trwania i możliwości rozwiązania oraz zgodności z prawem, a także dopuszczalności zawarcia umowy;
 9. Badanie innych umów, których stroną jest Instytut, pod kątem zgodności z prawem;
 10. Badanie wykonywania kompetencji prawnych Instytutu, w szczególności w zakresie windykacji należności na podstawie umów pożyczki, umów dotacji, uprawnień określonych w art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz art. 27a i art. 45b ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych;
 11. Identyfikacja i analiza przypadków udzielenia przez Instytut dofinansowania przedsięwzięć z naruszeniem art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii;
 12. Identyfikacja i analiza przypadków umorzenia pożyczek udzielonych przez Instytut, w szczególności pod kątem podmiotów, którym umorzono zobowiązania, kryteriów i zasad podejmowania decyzji o umorzeniu, działań zmierzających do odzyskania należności;
 13. Identyfikacja i analiza pełnomocnictw udzielonych przez dyrektora Instytutu, pod kątem ich zakresu i dopuszczalności prawnej;
 14. Badanie istnienia i wykonywania w Instytucie procedur, w tym procedur dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 15. Badanie systemu analiz i raportowania działalności bieżącej Instytutu;
 16. Identyfikacja i analiza obowiązujących w Instytucie regulacji wewnętrznych dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, lub innych praw do nieruchomości tj. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, zastaw);
 17. Analiza stanu prawnego nieruchomości należących do Instytutu, w szczególności analiza podstaw prawnych posiadania nieruchomości przez Instytut;
 18. Analiza umów najmu przedmiotów majątkowych Instytutu, w szczególności w zakresie zasad wypowiadania, kar umownych, zasad zmiany i ustalania waloryzacji wysokości czynszu najmu, opłat eksploatacyjnych, kaucji, przenoszenia praw i obowiązków z umowy, klauzul spornych;
 19. Analiza przeprowadzonych kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Instytutu, pod kątem kompletności kontroli i ich zgodności z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 20. Badanie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 21. Identyfikacja prowadzonych przez Instytut sporów sądowych, w rozbiciu na rodzaje sporów, w zależności od roli Instytutu w postępowaniu, trybu postępowania i dobra chronionego.

W odpowiedzi na pytania zadane przez zainteresowanych, Polski Instytut Sztuki Filmowej uprzejmie informuje, że:

 

 1. W okresie 2015-2017 wydano 631 decyzji o dofinansowanie przedsięwzięć w Programie Operacyjnym Produkcja Filmowa. Na tej podstawie zawarto 537 umów, w tym 3 umowy pożyczki i 534 dotacji. Umowy zawarto z 444 beneficjentami.
 2. W okresie 2015-2017, w Programie Operacyjnym Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej zawarto 538 umów.
 3. W okresie 2015-2017, w Programie Operacyjnym Rozwój Kin zawarto 250 umów. Nastąpiła rezygnacja z 2 spośród zawartych umów. 
 4. W badanym okresie zawartych było 7 umów ramowych, dotyczących współpracy międzynarodowej.
 5. W badanym okresie nie było umorzeń umów pożyczek, były natomiast nieliczne – ok. 5 –przypadki zgody na zwrot pożyczki w formie niepieniężnej.
 6. W badanym okresie zawarte zostało ok. 150 innych umów, które będą przedmiotem badania. Nie obejmuje to umów, których dotyczy audyt stosunków pracy. 
 7. Instytut nie jest właścicielem nieruchomości, natomiast włada swoim biurem na podstawie użyczenia przez Skarb Państwa.
 8. Instytut jest wynajmującym jedną nieruchomość – część powierzchni posiadanej na podstawie użyczenia.
 9. W badanym okresie przeprowadzono 167 kontroli planowych.
 10. W badanym okresie Instytut był stroną ok. 18 spraw sądowych.
 11. W badanym okresie Instytut przeprowadził 5 postępowań w ramach Prawa zamówień publicznych.
 12. W badanym okresie udzielonych było 12 pełnomocnictw.
 13. Audyt będzie wykonywany wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.
 14. Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania fotokopii dokumentów, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności.
 15. Instytut oczekuje wykonania audytu w terminie sześciu tygodni od zawarcia umowy.
 16. Kryterium oceny ofert będzie wysokość wynagrodzenia wykonawcy i zaproponowany wolumen pracy wykonawcy.
 17. Wysokość wynagrodzenia ma zostać przedstawiona jako stawka godzinowa i zaproponowany wolumen pracy wykonawcy (oferowana liczba godzin).
 18. Cena za audyt powinna zostać przedstawiona w złotych.
 19. Oferta powinna zawierać w szczególności dane identyfikacyjne zamawiającego: firmę, adres, stawkę godzinową, oferowaną liczbę godzin, informację nt. osób nadzorujących wykonanie audytu (muszą to być osoby z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego i mające doświadczenie w prowadzeniu audytów). W przypadku podmiotów wpisanych do KRS - odpis aktualny z rejestru.
 20. Oferta powinna zostać złożona na piśmie. Instytut nie oczekuje złożenia oferty na szczególnym formularzu.

Redaktor: Marcin Kulakowski
Wytworzony: 2018-01-11 11:53:35
Ostatnia zmiana: 2018-06-29 10:51:51
Liczba wyświetleń: 12424
Pokaż rejestr zmian strony
2018-04-16 08:55:48 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-04-09 09:50:29 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-15 18:20:01 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-03-15 17:18:15 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-03-09 12:18:10 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 20:08:02 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 16:45:04 - Kalina Cybulska - Modyfikacja treści
2018-02-09 15:47:27 - Marcin Kulakowski - Modyfikacja treści
2018-02-09 14:33:41 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 15:32:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-06 14:28:37 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-02-01 15:30:49 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-26 11:16:07 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-20 16:25:31 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:20:57 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:47 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 12:18:06 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści
2018-01-11 11:53:38 - Piotr Szymański - Modyfikacja treści